Anga­ben gemäß § 5 TMG:

Rechts­form: Gesell­schaft mit beschränk­ter Haf­tung (GmbH)
Gorgeous Smiling Hotels GmbH
Süd­li­che Münch­ner Str. 8
82031 Grün­wald
Deutsch­land

Ver­tre­ten durch:

Andre­as Erben
Hei­ko Gro­te
Hol­ger Beh­rens

Kon­takt:

Tele­fon: +49 89 588 0 558 0
Tele­fax: +49 89 588 0 558 99
E-Mail: info@gsh-hotels.com

Regis­ter­ein­trag:

Han­dels­re­gis­ter
Mün­chen
240083

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatz­steu­er­ge­setz:
DE129511740

Quel­le: http://www.e-recht24.de